– Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐỨC

– Địa chỉ: 09 Trần Cao Vân, TP. Huế

– Số điện thoại: 0905 202 021

– Email: hongduchue@gmail.com 

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

– Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức

– Phần mềm kế toán

– Nhà sách Hồng Đức