Hội viên giới thiệu khách hàng cho nhau, qua đó cùng giúp nhau gia tăng doanh số bán hàng, phát triển kinh doanh.