– Tên đầy đủ: HT PRINT

– Địa chỉ: 14 Điện Biên Phủ, Huế

– Số điện thoại: 0935 019 668

– Email: dqhuy2202@gmail.com

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

– Dịch vụ in ấn tại HT Print

– Gói nội thất tại HT Furniture

– Thiết bị điện tử của của HT Computer