1. Nội dung buổi sinh hoạt

  • 17:00-17:30: Tiếp đón
  • 17:30-17:35: Người điều hành buổi họp phát biểu bắt đầu cuộc họp, thông báo nội dung họp, giới thiệu hội viên mới (nếu có)
  • 17:35-17:50: Hội viên giới thiệu + slide (30s/người)
  • 17:50-18:00: Chọn 4 hội viên được hỗ trợ trong 4 tháng tới.
  • 18:00-18:10: Phân bổ người hỗ trợ Ban điều hành
  • 18:10-18:30: Các ban trình bày hoạt động tháng 11, hội viên góp ý báo cáo
  • 18:30-18:55 Thảo luận, giải đáp thắc mắc, tư vấn hỗ trợ cho hội viên cần
  • 18:55-19:00: Thống nhất quỹ khen thưởng
  • 19:00: Người điều hành phát biểu tổng kết và kết thúc buổi họp

 

2. Các tài liệu liên quan

– Đăng ký được hỗ trợ trong tháng 12/2020 và quý I/2021

Phân ban hội viên

Nội quy HUEBIZ

Chương trình giới thiệu khách hàng cho nhau (Ban Khách Hàng)

Chương trình bán hàng cho nhau, HUEBIZ bán hàng (Ban Bán Hàng)

Chương trình truyền thông cho nhau (Ban Truyền Thông)

Chương trình kết nối hội viên (Ban Kết Nối)

– Chương trình đối ngoại (Ban Đối Ngoại)

Chương trình sinh hoạt hội viên (Ban Hội Viên)

– Kế hoạch hoạt động tháng 11

 + Ban truyền thông

 + Ban khách hàng

 + Ban bán hàng

 + Ban hội viên

Quỹ khen thưởng

“Biểu quyết cách thức xây dựng quỹ khen thưởng”