1. Nội dung buổi sinh hoạt
  •  17h00 – 17h30: Tiếp đón
  •  17h30: Bắt đầu chương trình Kết Nối 11
  •  17h30 – 17h40: Hội viên tự giới thiệu
  •  17h40 – 17h45: Đọc tài liệu
  •  17h45 – 18h15: Các ban báo cáo tình hình hoạt động tháng 11/2020 và kế hoạch hoạt động tháng 12/2020.
  •  18h15 – 18h20: Tôn vinh và khen thưởng hội viên xuất sắc.
  •  18h20 – 18h30: Hội viên được hỗ trợ trong tháng 12/2020 (Bluemotion) giới thiệu chi tiết về đơn vị.
  •  18h30 – 19h00: Góp ý, thảo luận, giải đáp thắc mắc, tư vấn hỗ trợ cho hội viên cần.
  •  19h00: Kết thúc buổi sinh hoạt định kỳ Kết Nối 11

2. Các tài liệu liên quan

– Báo cáo hoạt động tháng 11 

 + Ban khách hàng

 + Ban bán hàng

 + Ban truyền thông

 + Ban hội viên – Báo cáo tài chính

– Kế hoạch hoạt động tháng 12

 + Ban truyền thông

 + Ban bán hàng

– Tài liệu khác:

– Điểm hoạt động 

Danh sách hỗ trợ truyền thông tháng 12