– Với mong muốn các doanh nghiệp nhỏ tại Huế cùng giúp đỡ nhau phát triển khách hàng, HUEBIZ xây dựng và triển khai Chương trình Giới Thiệu Khách Hàng.

– Thông qua chương trình, các đơn vị tham gia có thêm khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của đơn vị mình qua sự giới thiệu của các đơn vị khác trong chương trình.

– Các đơn vị giới thiệu thành công khách hàng cho đơn vị khác trong chương trình được hưởng một phần lợi nhuận thu về do đơn vị được giới thiệu trích trả.

– Chương trình Giới Thiệu Khách Hàng gồm các đơn vị không trùng ngành nghề kinh doanh tham gia hoạt động.

– Đơn vị tham gia phải được giới thiệu bởi một đơn vị đang hoạt động trong chương trình.

– Đơn vị giới thiệu đơn vị mới tham gia vào chương trình chịu trách nhiệm về uy tín cũng như chất lượng sản phẩm/dịch vụ của đơn vị mới.