– HUEBIZ xây dựng và triển khai website thương mại điện tử tại địa chỉ shop.huebiz.vn để giúp các đơn vị tham gia quảng bá và bán hàng các sản phẩm/dịch vụ của đơn vị mình.

– Mỗi đơn vị tham gia sẽ được tặng một hoặc nhiều shop bán hàng trên website tùy theo nhu cầu.

– Đơn vị tham gia sẽ có được một shop bán hàng online mà không cần phải tự xây dựng website riêng.

– Tất cả các shop bán hàng đều cùng chung trên 1 hệ thống thương mại điện tử nên khi một đơn vị quảng bá, bán hàng cho đơn vị mình cũng đồng thời giúp quảng bá, bán hàng cho các đơn vị khác trên hệ thống. Qua đó các đơn vị tham gia cùng giúp nhau quảng bá và bán hàng online.