Hội viên cùng nhau quảng bá và bán hàng trên 1 trang thương mại điện tử chung. Tất cả sản phẩm/dịch vụ của hội viên đều cùng chung trên 1 hệ thống thương mại điện tử nên khi một đơn vị quảng bá, bán hàng cho đơn vị mình cũng đồng thời giúp quảng bá, bán hàng cho các đơn vị khác trên hệ thống. Qua đó các đơn vị tham gia cùng giúp nhau quảng bá và bán hàng online.